Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสอบราคา
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 195 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

 

 

1.

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย

 

กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA แทนบัตรประจำตัวประชาชน และ

 

 

หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากหน่วยราชการ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือ Work Permit

 

 

แทนสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมภาพถ่าย

2.

ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิต

 

ฟั่นเฟือน (ออกก่อนยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน)

3.

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 6 รูป

 

1.

ยื่นหลักฐาน

2.

เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

 

ทดสอบประสาทมือ

 

ทดสอบปฏิกิริยา

 

ทดสอบสายตา ได้แก่ สายตาทางกว้าง สายตาทางลึก สายตาบอดสี

3.

เข้ารับการศึกษาอบรม

 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

2 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร

2 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา

2 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถและการบำรุงรักษารถ

1 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้ประจำรถ

1 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

1 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับการขับรถลากจูง (เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3)

1 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 3)

1 ชั่วโมง

 

ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันอุบัติภัย ที่เกิดจากวัตถุอันตราย

1 ชั่วโมง

 

 

(เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4)

 

 

ความรู้เกี่ยวกับหลักการบรรทุกวัตถุอันตราย (เฉพาะใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 4)

1 ชั่วโมง

4.

เข้ารับการทดสอบข้อเขียน

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 สอบข้อเขียนจำนวน 60 ข้อ

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 3 สอบข้อเขียนจำนวน 30 ข้อ

 

ผู้ขอรับใบอนุญาตชนิดที่ 4 สอบข้อเขียนจำนวน 30 ข้อ และ

5.

เข้ารับการทดสอบขับรถ ตามชนิดของใบอนุญาต

6.

กรณีขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภททุกประเภท ให้ตรวจสอบประวัติก่อน เมื่อทราบผลการ

 

ตรวจสอบประวัติว่าไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษ จำคุกหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก

 

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำความผิด

 

หรือเป็นความผิด ลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วเกิน 3 ปี

7.

ชำระค่าธรรมเนียม

8.

รอรับใบอนุญาต

 
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs