Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสอบราคา
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 128 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


      หน้าที่ความรับผิดชอบ
        สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  วางแผนและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และกำกับดูแลสถานประกอบการของเอกชน
ในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น
     2.1  งานบริหารงานทั่วไป
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี  การจัดทำงบประมาณ
งานพัสดุครุภัณฑ์ งานสั่งผลิต จัดเก็บรักษาและเบิก-จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ  งานรับชำระภาษีรถผ่านช่องทางต่างๆ  งานการประชุม
งานประสานราชการ ตลอดจนงานเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
    2.2  กลุ่มวิชาการขนส่ง 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านทะเบียนและภาษีรถ  ด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ   ด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ด้านตรวจการ ด้านสวัสดิภาพการขนส่ง 
ด้านป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และควบคุม กำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนการดำเนินโครงการและการจัดเก็บสถิติผลการดำเนินการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    2.3  ฝ่ายทะเบียนรถ 
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ 
   2.4  ฝ่ายตรวจสภาพรถ 
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ  การตรวจสอบรถ การตรวจพิสูจน์ ความถูกต้องของตัวรถ และการอนุญาตจัดตั้ง
สถานตรวจสภาพรถเอกชน  ตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการต่ออายุ การยกเลิกหรือเพิกถอนการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
   2.5  ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาต  ผู้ประจำรถ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วางแผนและส่งเสริมสวัสดิภาพ
การขนส่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบและกำกับดูแลสถานประกอบการของเอกชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมฯ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs