Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสอบราคา
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 งานบริหารงานทั่วไป
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 96 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


      งานบริหารงานทั่วไป

         เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม
ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ 
งานการเงินและงบประมาณ  งานพัสดุ งานอาคารสถานที่  งานพิมพ์  งานสั่งผลิต  จัดเก็บรักษา และรับ – จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ
งานรับชำระภาษีผ่านธนาคาร กรุงเทพมหานคร  และไปรษณีย์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  งานให้บริการทั่วไป การจัดเตรียมประชุม
และอบรมของสำนักงาน  งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ  ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีความ ยุ่งยาก ต้องรับผิดชอบหลายด้าน มีคุณภาพและปริมาณงานสูงมาก
จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
      นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 
งานพิมพ์หนังสือ  งานการเจ้าหน้าที่  งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่  งานสั่งผลิต  จัดเก็บรักษา
และรับ – จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ  งานให้บริการทั่วไป  ตลอดจนการจัดเตรียมการประชุม  และการอบรมของสำนักงานฯ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
งบประมาณของสำนักงานฯ การรับเงินและออกใบเสร็จค่าภาษีรถและค่าธรรมเนียมต่างๆ  การรับชำระภาษีรถผ่านธนาคารกรุงเทพมหานคร
และไปรษณีย์  รวมทั้งการเงินและบัญชีอื่นๆ


 

 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs