Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
ประกาศสอบราคา
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 ฝ่ายตรวจสภาพรถ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 92 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

      ฝ่ายตรวจสภาพรถ
          นายช่างตรวจสภาพรถ ระดับชำนาญงาน  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
        มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล บังคับบัญชาให้คำปรึกษาแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับงานตรวจสภาพรถ
ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  การตรวจสภาพกรณีที่มีการขอเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ 
ขอเปลี่ยนลักษณะหรือมาตรฐานรถ  การตรวจสอบหรือตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของรถในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ 
รวมทั้งการตรวจสอบรถในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์  หรือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวรถที่ได้จดทะเบียนไว้  จากการพิจารณางานใน
ความรับผิดชอบแล้ว เห็นว่าเป็นงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานสูง มีความยุ่งยาก ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ ระดับชำนาญงาน
       นายช่างตรวจสภาพรถ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน  ปฏิบัติงานในฐานะคณะกรรมการตรวจสภาพรถประจำวัน 
     มีหน้าที่ตรวจและประมวลผลการตรวจสภาพรถตรวจสภาพรถกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ  เปลี่ยนลักษณะหรือมาตรฐานรถ 
ตรวจสอบ  หรือตรวจพิสูจน์ความถูกต้องของรถกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ กำหนดและตอกเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ 
ตรวจสอบรถในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครอง  จัดทำสรุปผลการตรวจสอบและตรวจสภาพรถ  จัดทำสถิติประจำวันและดำเนินการ
ในเรื่องอื่นๆ  จากการพิจารณางานในความรับผิดชอบแล้ว  เห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการตรวจสภาพรถ  จึงควรกำหนดเป็นตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs