Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบทดลอง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  กลุ่มวิชาการขนส่ง
 กลุ่มวิชาการขนส่ง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 243 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม
       
             ฝ่ายวิชาการ
                     มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการสำรวจรวบรวมจัดทำสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง เพื่อวางแผนและจัดระเบียบ การขนส่งภายในจังหวัดกำหนด
            ปรับปรุง ยกเลิกเส้นทางการเดินรถ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจำทาง รถขนาดเล็ก การดำเนินการด้านใบอนุญาตประกอบการ
           ขนส่งทุกประเภท การวางแผน การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก การดำเนินงานด้านส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การประชาสัมพันธ์
           การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน การขนส่งส่วนบุคคล
                     การขนส่งส่วนบุคคล หมายถึง การขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่าหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม    
           การขนส่งส่วนบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถโดยสารและการขนส่งส่วนบุคคลที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
           สิ่งของหลักฐานประกอบการขอรับรองใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs