Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบทดลอง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  กลุ่มวิชาการขนส่ง
 การขนส่งไม่ประจำทาง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 216 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

         การขนส่งไม่ประจำทาง หมายถึง การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่จำกัดเส้นทางและ ห้ามมิให้กระทำการขนส่งอันมีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้าย
กัน หรือมีลักษณะเป็นการแย่งผลประโยชน์กับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสาร และการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดย
สารนั้น ยังได้มีการ
    จำแนกลักษณะการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถ  โดยสารออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
     ลักษณะที่ 1
เพื่อการทัศนาจร หมายความว่า การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร เพื่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ 
                      ในท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่งโดยมีรายละเอียดการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดวัน เวลา การเดินทางและค่าบริการไว้
     ลักษณะที่ 2 เพื่อการบริหารธุรกิจ หมายความว่า การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่บริการระหว่างท่าอากาศยา
                      ท่าเรือ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ หรือแหล่งท่องเที่ยวกับโรงแรม ที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสารหรือที่ทำการของ
                      ผู้บริการธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในท้องที่ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่ง โดยจัดเก็บค่าขนส่ง หรือค่าบริการอย่างอื่น 
                      ในการขนส่งตามอัตราที่กำหนด
     ลักษณะที่ 3 เพื่อเหมาจ้าง หมายความว่า การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่บริการเพื่อรับจ้างเหมาเป็นรายเที่ยว
                      รายวันหรือรายเดือน โดยมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
     ลักษณะที่ 4 เพื่อการรับจ้าง หมายความว่า การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารเกินเจ็ดคนแต่ไม่
                      เกินเก้าคน เพื่อบริการรับจ้างไปยังจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เขตเมือง หรือชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่ง 
                      โดย การเหมาเป็นรายเที่ยว หรือรายบุคคล
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs