Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | กิจกรรม/โครงการ | ถาม ตอบปัญหา | ติดต่อสำนักงาน
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี 148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 077-287-988 suratthani@dlt.go.th
 
นายจตุรงค์ แก้วกสิ
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างอัตรากำลัง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทิศทางองค์กร
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา
สาขาอำเภอเวียงสระ
สาขาอำเภอสมุย
สาขาอำเภอไชยา
สาขาอำเภอบ้านนาสาร
ข้อมูลบริการ
สถิติการดำเนินงาน
อัตราค่าธรรมเนียม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานตรวจสภาพรถ
ดาวน์โหลดแบบคำขอ
สถานติดตั้ง LPG/CNG
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายวิชาการขนส่ง
งานบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
เส้นทางการเดินรถ
หมวดการทาง 1
หมวดการทาง 2
หมวดการทาง 3
หมวดการทาง 4
ประกาศต่างๆ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานงบทดลอง
ประกาศสอบราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ
รับเรื่องร้องเรียน
กรมการขนส่งทางบก
รับฟังความคิดเห็น
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
ลิงค์รวมสำนักงานขนส่ง
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  กลุ่มวิชาการขนส่ง
 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 223 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม
          1. ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
          2. ผู้ขอต้องยื่นคำขอตามแบบคำขออนุญาตประกอบการขนส่งพร้อมหลักฐานประกอบคำขอที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
              ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)
          3. ในการขออนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีตัวรถอยู่แล้วในขณะที่ขออนุญาต ผู้ขอควรจะขออนุญาตเสียก่อน
              และเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งแล้ว จึงค่อยดำเนินการจัดหามาใช้ตาม
              ที่ได้รับอนุญาตต่อไป
          4. ผู้ขอควรที่จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นหนังสือประกอบการขออนุญาตด้วยว่า ผู้ขอประสงค์ใช้รถทำการขนส่งไม่ประจำทาง
              ตามที่ขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นการนำรถไปใช้ในการประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารหรือเป็นการประกอบการขนส่ง
              ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของก็ตามเพื่อนำไปใช้งานในลักษณะอย่างใดมีปริมาณขนส่งมากน้อยเพียงใดและอาจ
              แสดงหลักฐานเกี่ยวกับปริมาณงานขนส่งประกอบการขออนุญาตด้วย
          5. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคล โดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่า 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน) และนิติบุคคลนั้นต้อง
              มีวัตถุประสงค์ที่จะทำการประกอบการขนส่ง
          6. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นหนังสือรับรองที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
              นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
          7. รูปถ่านสำนักงานประกอบการขนส่งต้องแสดงให้เห็นป้ายชื่อสำนักงานปรากฏอยู่ด้วย
          8. มีสถานทีเก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ต้องถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนดไว้
                       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 077-287988 ต่อ 12-3
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  148/78,90 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ : 077-287-988
โทรสาร : 077-283-383
E-mail Address : suratthani@dlt.go.th
 
   Copyright © 2019. www.suratdlt.com. All rights reserved. Powered by stsbbs