ฝ่ายทะเบียนรถ
 • นายธนวงศ์ เพชรรักษ์

  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ

  077-273874

 • นางสงบ วิทยา

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางสุธิรา ลายพัฒน์

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางปรีดา บัวเกตุ

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางวราภรณ์ สิริพชรภาส

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางสาวศรีสุดา สองธานี

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางสาวอุมา โพธิ์ทอง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางรุ้งลาวัลย์ ปานาพุฒ

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวภัทรวรรณ หมื่นสุนทร

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาววัชรี รัตนนพจันทร์

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวกรฉัตร รัตนกาญจน์

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางยุภาพร อินทรประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวธันชนก คุ้มสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล