ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 • นายเรืองวิทย์ ครองยุติ

  หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ

  063-0586018

 • นายจักรพันธ์ โชตินอก

  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

 • นายอุทัย คงบ้านควน

  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

 • นางวรรณา แสงแก้ว

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • นางวาสนา อินทร์ท่าฉาง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นายวีรยุทธ ไชยรินทร์

  ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 • นายสุราษฎร์ หมัดสว่าง

  ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ