กลุ่มวิชาการขนส่ง
 • นายธีรยุทธ สุขราษฎร์

  นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง

  077-289216

 • นายเอกพันธ์ ภักสุพงษ์

  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

 • นางสาวเบญจมาศ ขวัญดี

  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

 • นางสาวดารณี มณีพฤกษ์

  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ

 • นายอนนท์ เดชเชียร

  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

 • นางจุฑารัตน์ บุญูชู

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวธิติพร สามนเสน

  เจ้าหน้าที่ขนส่ง (1584)

 • นายวัชรพงษ์ หวังอีน

  เจ้าหน้าที่ขนส่ง

 • นายฐานัน อินเกื้อ

  เจ้าหน้าที่ขนส่ง

 • นายกฤษฎา สุขชาตรี

  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย

 • นางสาวสุชาดา อาศัย

  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย

 • นางสาวศิรดา คล้ายทอง

  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย

 • นายสุวิทย์ คล้ายทอง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายหัสดายุทธ ชุมช่วย

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวณัฐสุดา ขำเอี่ยม

  นักวิชาการขนส่ง

 • นางสาวนวินดา แก้วนิมิตร

  นักวิชาการขนส่ง

 • นางณัฐวพร แขวงถลาง

  นักวิชาการขนส่ง

 • ศศิมาภรณ์ สุขจันทร์

  นักวิชาการขนส่ง