สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอบ้านนาสาร
 • นายเสรี แจ้งเศษ

  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอบ้านนาสาร

  077-249433

 • นายอำนวย จันทร์แสง

  นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน

 • นางสาวจันทนี จันทร์แจ่ม

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางสาวธนิตา คงนุ่ม

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางสาวมณีรัตน์ วุฒิจันทร์

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวสุพรรษา ขาวทอง

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นายนิวัติ หนูจุ้ย

  พนักงานขับรถ

 • นายวันชัย ขาวทอง

  ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ