สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอไชยา
 • นางสุปราณี ศรีทอง

  หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอไชยา

  077-270863

 • นายสิทธิพงษ์ จินดาพรหม

  นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

 • นางสาวเสาวลักษณ์ ทิพย์มาก

  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 • นางสาวเบ็ญจวรรณ เกตุรัตนกุล

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางพรทิพย์ รอดเจริญ

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • น.ส.อาทิตยา สิทธิสมบูรณ์

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวดวงตา ไชยสาแล้

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางธนภรณ์ ลอยใหม่

  พนักงานบริการ

 • นายสุรพัศ แสงแก้ว

  ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

 • นายศุกล รัตนวิเศษ

  พนักงานขับรถ