สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย
  • นายปณิธิ ผิวแดง

    หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย

    077-423309

  • นายอลงกรณ์ เลื่อนลอย

    เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

  • นางสาวชนานันท์ รักษ์จินดา

    เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

  • นางสาวสุภาภรณ์ ช่างสลัก

    เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

  • นางสาวชินาสภ์ ดีประเสริฐ

    เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

  • นายณัฐพงษ์ ทรงเจริญ

    นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน

  • นางสาวสุพิศ ฉิมคล้าย

    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  • นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง

    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  • นางสาววาสนา ชูช่วย

    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  • นายกิตติชาติ เครือรัตน์

    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  • นางสาวอุไรวรรณ ช่วงโชติ

    พนักงานบริการ

  • ว่าที่ รต.กรรชัย เผ่าจินดา

    ผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ

  • นายดิเรก เครือรัตน์

    พนักงานขับรถ