ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
 • นางฐิติวรรณ เกื้อหนุน

  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

  077-273874

 • นางสุพัตรา จันทร์แสง

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางบุณยวีร์ นัสเบอร์เกอร์

  เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 • นางสาวจิตติมา ศิริวัฒน์

  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 • นางสาวจุติมา เมืองมนต์

  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

 • นางสาวกชนิภา จันทร์จินดา

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • นางสาวกมลชนก ใจห้าว

  นักวิชาการขนส่ง

 • นายณัฐวุฒิ บุตรหลำ

  พนักงานขับรถโมบาย