ประวัติสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ
ประวัติสำนักงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ
30 พฤศจิกายน 542

339
                             สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ
                                 
       

เป็นสาขาของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดกรมการขนส่งทางบก    กระทรวงคมนาคม    
เริ่มก่อตั้ง    สำนักงานและเปิดดำเนินการเมื่อ  พ.ศ.  2508  
สถานที่ตั้ง  อยู่เลขที่  291/6  หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีเนื้อที่  บนเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน  
โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ  ให้บริการครอบคลุมพื้นที่  4  อำเภอ คือ 
      - อำเภอเวียงสระ    - อำเภอพระแสง 
      - อำเภอชัยบุรี       - อำเภอเคียนซา
โทรศัพท์หมายเลข 0 7736 1969 
โทรสารหมายเลข 0 7736 2003     
E-mail : 
wiangsara@dlt.go.th