โครงสร้างอัตรากำลัง
โครงสร้างอัตรากำลัง
30 พฤศจิกายน 542

346
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ
 

 

โครงสร้างอัตรากำลัง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สาขาอำเภอเวียงสระ

 
        

         นางอรสา สมตน

หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาอำเภอเวียงสระ

  นายศักดิ์วุฒิ  วุฒิศักดิ์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

 

 

 

นายสุนทร ลายพัฒน์
นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานนางสาวจันทนี จันทร์แจ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 นายสมพร   ทองอ่อน
พนักงานขับรถยนต์นายอุดม เชตุวรรณ
พนักงานบริการ

 

 นางสาวสุภาภรณ์ ช่างสลัก
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นส.อมรรัตน์ ซ้ายพิพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 นางสาวศิริพร เชื่องช้าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสาวอาภรณ์ เล็กพันธ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล