งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
30 พฤศจิกายน 542

329


           
            งานบริหารทั่วไป 

        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
     -  สารบรรณ  
     -  งานการเจ้าหน้าที่  
     -  งานการเงินและบัญชี 
     -  การจัดทำงบประมาณ 
     -  การพัสดุ 
     -  งานรับชำระภาษีทางไปรษณีย์และธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ 
     -  งานทะเบียนรถราชการและงานธุรการทั่วไป