ภาพกิจกรรม
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2567

36

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2567

40

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 8 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

36

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 8 เมษายน 2567

42

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2567

33

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการ
ขนส่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะ
และพนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วย
รถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการ ขนส่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วย รถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

40

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567

32

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

37

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสาร
สาธารณะ และพนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point
เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสาร สาธารณะ และพนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

33

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายจตุรงค์ แก๊วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งและเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามโครงการ
ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่ อการเดินทางด้วยรถดยสารสาธารณะ
อย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายจตุรงค์ แก๊วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งและเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามโครงการ ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่ อการเดินทางด้วยรถดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

33

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2567

33

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

33

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2567

32

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

33

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายจตุรงค์ แก๊วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งและเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามโครงการ
ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่ อการเดินทางด้วยรถดยสารสาธารณะ
อย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายจตุรงค์ แก๊วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่งและเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตามโครงการ ตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่ อการเดินทางด้วยรถดยสารสาธารณะ อย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

32

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 1 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ
พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ
โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

34

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำวันที่ 1 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2567

38

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสาร
สาธารณะ และพนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point
เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสาร สาธารณะ และพนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

33

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2567

38

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

35

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...