ภาพกิจกรรม
ศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS

ศูนย์บริหารจัดการเดินระบบ GPS

46

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

44

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

23

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

21

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

19

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

20

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รวมภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสาขา 4 สาขา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567

รวมภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสาขา 4 สาขา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567

45

17 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 3 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ ง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสาร
สาธารณะ ละพนักงานขับรถมโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point
เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมรถโดยสาร สาธารณะ ละพนักงานขับรถมโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

51

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567

55

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที 3 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที 3 เมษายน พ.ศ. 2567

53

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 4 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ
พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ
โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

57

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567

48

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 4 เมษายน 2567

47

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

58

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567

41

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

43

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 6 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

38

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 6 เมษายน 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 6 เมษายน 2567

38

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2567

42

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 7 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 เมษายน 2567 นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎรัธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมโดยสารสาธารณะและ พนักงานขับรถตามโครงการตรวจเข้มขับรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถ โดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ณ บริเวณร้านอาหารวังกุ้งสุราษฎร์ธานี

38

9 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...