ภาพกิจกรรม
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

6

29 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6

29 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6

29 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

7

28 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

6

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

8

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

23 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

23 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

22 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานสถิติต่างๆ จากระบบ GPS ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

9

22 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 14.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีรยุทธ สุขราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมผู้ตรวจการ ออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับรถทุกประเภทที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัยกิจกรรมงาน Full Moon Party เกาะพะงัน เพื่อตรวจสอบดูแลการจัดการรับ-ส่งผู้โดยสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน ประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบ เกี่ยวกับการนำรถมาใช้ผิดประเภทไปจากที่จดทะเบียนไว้ เพื่อสนองตอบนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการตรวจสอบรถ จำนวนทั้งสิ้น 58 คัน พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ จำนวน 12 ราย ดังนี้
   - ใช้รถทำการขนส่งผิดประเภท จำนวน 10 ราย
   - ใช้รถไม่จดทะเบียน จำนวน 2 ราย

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 14.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายธีรยุทธ สุขราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมผู้ตรวจการ ออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับรถทุกประเภทที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจัดระเบียบและดูแลรักษาความปลอดภัยกิจกรรมงาน Full Moon Party เกาะพะงัน เพื่อตรวจสอบดูแลการจัดการรับ-ส่งผู้โดยสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน ประชาสัมพันธ์ กฏ ระเบียบ เกี่ยวกับการนำรถมาใช้ผิดประเภทไปจากที่จดทะเบียนไว้ เพื่อสนองตอบนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการตรวจสอบรถ จำนวนทั้งสิ้น 58 คัน พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ จำนวน 12 ราย ดังนี้ - ใช้รถทำการขนส่งผิดประเภท จำนวน 10 ราย - ใช้รถไม่จดทะเบียน จำนวน 2 ราย

10

21 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

8

21 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 13.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับรถทุกประเภทที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนมีความมั่นคง แข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้อง และมีความปลอดภัยมากขึ้น สนับสนุนมาตรการลดมลภาวะทางอากาศ (ควันดำ) ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการตรวจสอบฯ พบการกระทำผิด ดังนี้
   1. พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ จำนวน 17 ราย
   2. พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งฯ จำนวน 70 ราย
   3. ทำการตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เพื่อแก้ไขลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 42 ราย ไม่พบรถที่กระทำผิด

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 - 13.00 น. นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ผู้ตรวจการออกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับรถทุกประเภทที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนมีความมั่นคง แข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้อง และมีความปลอดภัยมากขึ้น สนับสนุนมาตรการลดมลภาวะทางอากาศ (ควันดำ) ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการตรวจสอบฯ พบการกระทำผิด ดังนี้ 1. พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ฯ จำนวน 17 ราย 2. พบการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ขนส่งฯ จำนวน 70 ราย 3. ทำการตรวจวัดค่าควันดำของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก เพื่อแก้ไขลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 42 ราย ไม่พบรถที่กระทำผิด

10

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

10

20 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

17

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี Checking Point

12

18 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...